Technický dozor investora

 

Technický dozor je v současné době obecně používaný pojem. Činnost technického dozoru byla dříve upravena, dnes již neplatnou vyhláškou č. 104/1973 Sb., o základních podmínkách dodávky stavebních prací.

Obecně se pod pojmem technický dozor chápe výkon některých specifických činností stavebníka - objednatele stavebního díla (tzv. investora) v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení spočívající zejména v kontrole kvality provádění stavby. Rozsah činnosti se doporučuje vždy předem sjednat ve smlouvě včetně zodpovědnosti vykonavatele. Technický dozor investora zahrnuje kontrolu prováděné stavby tak, aby stavební firma dodržovala technické podmínky realizace, platné zákony, stavbu prováděla kvalitně, dodržovala rozpočet a termíny stavby. Technický dozor investora též komunikuje na základě plné moci s příslušnými úřady. Podle § 152 odst. (4) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb "U stavby financované z veřejného rozpočtu", kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad provádění stavby.

Základními požadavky na osobu vykonávající technický dozor je nezávislost na zhotoviteli i projektantovi stavby a jeho technická erudice. Výkon funkce TDI může být svěřen kvalifikované osobě a autorizované osobě. Pokud tuto kvalifikaci splňujete můžete tuto funkci vykonávat jako právnická nebo fyzická osoba dle živnostenského oprávnění.

Technický dozor investora nelze zaměňovat s pojem a činností zvanou odborný dozor nad realizací stavby, který je požadován stavebním zákonem a vyhláškou č. 132/1998 Sb. v případě, že stavby jednoduché a drobné provádí občan jako stavebník svépomocí a není patřičně odborně kvalifikován podle požadavku § 44 odst. 3 zákona č 50/1976 Sb. 

Technický dozor investora obvykle zahrnuje tyto činnosti:

 • seznámení se s dokumentací pro provedení stavby, obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení;
 • odevzdání a převzetí staveniště a zabezpečení zápisů do stavebního deníku;
 • protokolární odevzdání směrového a výškového vytyčení stavby;
 • účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem stavby před zahájením prací;
 • dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace výstavby;
 • péči o systematické doplňování dokumentace pro provedení stavby a evidence dokumentace dokončených částí stavby;
 • projednání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby;
 • průběžné informování klienta o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním výstavby;
 • kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě klientovi;
 • kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku;
 • odevzdání připravených prací dalším zhotovitelům stavby na navazující činnosti;
 • spolupráce se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace;
 • sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly a podobně);
 • sledování vedení stavebních a montážních deníků;
 • hlášení archeologických nálezů;
 • spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo omezení živelních událostí;
 • kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními příslušných norem;
 • kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí;
 • příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby;
 • příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na přejímkách, účast na kolaudačním řízení;
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků;
 • kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby;
 • zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety

Díky službě technického dozoru stavebníka a stavby ušetříte svůj čas a mnohdy i nervy při jednání se stavební firmou. Navíc částka za prováděnou kontrolu je zanedbatelná ve srovnání s hodnotou stavby a případných oprav v budoucnosti.

Pomoci vám můžeme již ve fázi projektu a výběru stavební firmy, nebo již během započaté výstavby, kdy zkontrolujeme i práce, které jsou hotovy.

Uděláme maximum pro to, aby pro vás byla stavba nebo rekonstrukce domu či bytu radostí, ne pouze starostí.

Technický dozor Vám šetří peníze, čas a hlídá kvalitu.